hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2015/005528

 OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Informácia

o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2015/005528

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vec:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu národného významu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Navrhovanou činnosťou je realizácia projektu stavby „Ustajnenie koní Látkovce“. Na pozemku parcela č. 121/9 k.ú. Látkovce (lesný pozemok) bude vykonaný zásah výrubom stromov, odstránením krovín a ďalšie terénne úpravy (násyp), čím dôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu národného významu LS2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské.

Žiadateľ:

Becker spol. s r.o.

Kpt. Jaroša 27

927 01 Šaľa

splnomocnený

FORESPO EHF a.s.,

Karloveská 34

841 04 Bratislava

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu:  v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.