hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2013/003077

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Informácia

o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2013/003077

 

           Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Vec:

            Oznámenie o výrube drevín podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti sú dreviny (stromy aj kríky) v k.ú. Uhrovec, ktoré rastú pod elektrickým vedením 22 kv VN 260 Uhorvec – Striebornica – Jankov vŕšok a VN 283 Uhrovec – Jankov vŕšok. Dôvodom odstránenia drevín je udržiavanie ochranných pásiem v zmysle zákona o energetike. Orgán ochrany prírody rozhodne o podrobnejších podmienkach vykonania výrubu.

 

Účastník konania:

EKOREM s.r.o., 082 71 Lipany

             Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: alena.zatkova@bn.ouzp.sk v lehote do piatich dní od zverejnenia informácie.