hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2013/00132

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Informácia
o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2013/00132

 

           Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vec:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti sú dreviny (stromy aj kríky) na pozemkoch v k.ú. Podlužany, ktoré sú umiestnené prevažne mimo zastavaného územia obce. V žiadosti sa uvádza dôvod výrubu: odstránenie drevín, ktoré tvoria zábranu pri odvode vody v prípade prívalových dažďov.

Žiadateľ:

Obec Podlužany

Žiadosť doručená dňa:

10. decembra 2013

Správne konanie bolo začaté dňom doručenia žiadosti.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: alena.zatkova@bn.ouzp.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.