hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2013/00107

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Informácia
o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-BN-OSZP-2013/00107

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Vec:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Predmetom žiadosti sú dreviny (počet 3 ks) na pozemku v k.ú. Slatinka nad Bebravou, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce. V žiadosti je uvedený dôvod výrubu – odstránenie prestárlych stromov napadnutých hnilobou.

Žiadateľ:

fyzická osoba

 

Žiadosť doručená dňa:

21. novembra 2013

Správne konanie bolo začaté dňom doručenia žiadosti.

 

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: alena.zatkova@bn.ouzp.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.