hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BN-OSZP-2013/00074

OKRESNÝ ÚRAD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Informácia

o začatom správnom konaní sp.č.: OU-BN-OSZP-2013/00074

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vec:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Dreviny sa nachádzajú na pozemkoch v užívaní žiadateľa v katastrálnych územiach - Bánovce nad Bebravou, Horné Naštice, Uhrovec, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša, Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, druh pozemku - trvalý trávny porast, orná pôda, zastavaná plocha a ostatná plocha. Dôvodom výrubu je čistenie poľnohospodárskych pozemkov od náletových drevín.

Žiadateľ:

Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo Ul. SNP č. 483/93, 956 41 Uhrovec

Žiadosť doručená dňa: 5. novembra 2013

Správne konanie bolo začaté dňom doručenia žiadosti.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: alena.zatkova@bn.ouzp.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.