hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska (zákon o zmene klímy)

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenska republiky pripravuje MŽP zákon o zmene klímy.

Dôvody a cieľ vypracovania zákona

Problematika zmeny klímy sa legislatívne upravovala prostredníctvom zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (ten upravuje len polovicu slovenských emisií, ktoré spadajú pod systém obchodovania s emisnými kvótami - ETS). Zvyšné oblasti (tzv. emisie mimo ETS ) pokrývala jednak priamo aplikovateľná EÚ legislatíva alebo legislatíva spadajúca pod iné rezorty. Redukčné ciele určovala Environmentálna stratégia, Národný integrovaný energeticko-klimatický plán (od roku 2019) a Dlhodobá nízkouhlíková stratégia Slovenska (od roku 2020). Potreba pripraviť nový zákon je identifikovaná aj ako jedno z kľúčových opatrení v hore uvedenej nízkouhlíkovej stratégii.

Vypracovanie a predloženie tohto zákona súvisí taktiež aj s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024, podľa ktorého na dosiahnutie uhlíkovej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom vláda prijme zákon o zmene klímy.

Hlavné kľúčové oblasti návrhu zákona

OPZESP prezentovalo proces prípravy a participácie na tvorbe zákona o zmene klímy v rámci projektu Úradu pre splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti „Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov v roku 2021“.

Proces prípravy zákona o zmene klímy

Sektorové ciele v zákone o zmene klímy

Stanovujú sa pre sektory cestnej dopravy, budov, odpadov, poľnohospodárstvo a LULUCF.

Sektorové ciele k zákonu (príloha 1 zákona) - prerokovávané pod pracovnými skupinami pod RV EZD - Pracovná skupina pre: Poľnohospodárstvo, Doprava, LULUCF, Priemysel a Energetika:

 

Na stiahnutie: