Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nízkouhlíková stratégia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začína práce na príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 pre vybrané sektory ekonomických činností (ďalej Nízkouhlíková stratégia). Nízkouhlíková stratégia bude obsahovať účinné a nákladovo efektívne opatrenia v sektore priemyslu, energetiky, energetickej efektívnosti, dopravy, poľnohospodárstva a lesníctva a odpadu.

V rámci projektu spolupráce so Svetovou bankou , bola pripravená Nízkouhlíková štúdia, ktorá bude slúžiť ako hlavný podkladový dokument pre prípravu Nízkouhlíkovej stratégie. Cieľom tejto spolupráce okrem vypracovania štúdie je vybudovanie kapacít v oblasti modelovania vývoja a dopadov jednotlivých politík a opatrení na národné hospodárstvo a využívanie modelov, ktoré boli za týmto účelom dodané a nastavené v spolupráci s národnými expertmi a expertmi Svetovej banky.

Bližší popis modelov a analyzovaných scenárov je uvedený v Nízkouhlíkovej štúdii, ktorá je k dispozícii na stiahnutie (v anglickej a slovenskej verzii).

Nízkouhlíková stratégia zároveň prejde povinným procesom Strategického environmentálneho posudzovania (SEA), čo je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre strategické dokumenty. Odborná aj laická verejnosť sa bude môcť vyjadriť k pracovným verziám aj výslednej podobe Nízkouhlíkovej stratégie na viacerých úrovniach a v dostatočnom časovom priestore. Na verejnej participácii a vyhodnocovaní pripomienok verejnosti budeme spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Proces prípravy Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Zmluva je dostupná na nasledujúcom webovom odkaze: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2702346&l=sk ,

 

Na stiahnutie:

 

Viac informácií o príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 získate na nasledujúcich kontaktoch: