domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Modernizačný fond

Výzva na predkladanie investičných návrhov – predbežný zoznam

MŽP SR a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripravujú predbežný zoznam investičných návrhov uchádzajúcich sa o podporu z Modernizačného fondu v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov na  zaslanie do 30.11.2020 Európskej investičnej banke a Investičnému výboru.

Subjekty môžu zasielať svoje investičné zámery (aj doplniť už zaslané údaje) písomne formou vyplneného formulára na nasledovné adresy: .

Formulár pre zaslanie investičných návrhov – nový/doplnenie

V prípade, ak ste už zaslali investičný návrh/návrhy v termíne pred 31.5.2020, prosíme Vás o zaslanie potvrdenia správnosti zaslaných údajov v investičnom návrhu elektronicky do 15.9.2020 na vyššie uvedené adresy.

Modernizačný fond

Modernizačný fond je novým podporným nástrojom zriadeným v zmysle článku 10d revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS pre 4. obchodovateľné obdobie 2021-2030 na podporu investícií, ktoré navrhnú prijímajúce členské štáty (ČŠ), vrátane financovania malých investičných projektov, projektov na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) s HDP na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013.
V rámci Modernizačného fondu sú oprávnené aj investície do energetickej efektívnosti v doprave, stavebníctve, poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve. Podpora z MF sa neposkytuje zariadeniam na výrobu energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá.
Modernizačný fond bude financovaný prostredníctvom obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie. Za prevádzku Modernizačného fondu budú zodpovedať prijímajúce ČŠ, pričom za obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie a hospodárenie s výnosmi bude zodpovedať Európska investičná banka (EIB).
V rámci Modernizačného fondu sa zriadi Investičný výbor, ktorý bude vytvorený z jedného zástupcu z každého prijímajúceho ČŠ, Európskej komisie (EK) a EIB a z troch zástupcov zvolených ostatnými ČŠ na obdobie piatich rokov. Predsedá mu zástupca EK.
Investície, ktoré je možné podporiť z Modernizačného fondu, sa rozdeľujú na prioritné a neprioritné.

Prioritné investície

Neprioritné investície

Maximálne financovanie

Prioritné investície

Neprioritné investície

Podiel zdrojov modernizačného fondu

Prioritné investície

Neprioritné investície

Postup pri financovaní

Prioritné investície

Neprioritné investície

Podľa interných odhadov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) objem prostriedkov Slovenskej republiky na podporu investícií v rámci Modernizačného fondu pri aktuálnej priemernej cene 22 EUR/tCO2 predstavuje 1,3 mld. EUR na obdobie rokov 2021 – 2030 (alebo cca 59 miliónov kvót). Fond bude plnený priebežne, každoročne z predaju kvót určených na aukcie (obchodovanie).
Podiel z fondu určený pre Slovensko je majetkom SR a bude predstavovať jeden celok navonok, avšak bude plnený z dvoch zdrojov:

Toto dobrovoľné navýšenie umožňuje smernica o EU ETS a bolo aj legislatívne zakotvené v článku 18 ods. 13 zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Toto navýšenie (teda cca 2/3 z fondu) sa má podľa hore uvedeného zákona použiť na financovanie projektov pre prevádzky spadajúce pod ETS systém, ktoré vyrábajú teplo pre komerčné účely (teplárne) alebo výrobcov elektriny.

Aktuálna situácia

MŽP SR ako gestor revidovanej smernice pre systém obchodovania EU ETS spolu s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky za účelom diskusie s dotknutými subjektmi zorganizovali dňa 20. januára 2020 pracovné stretnutie pre Modernizačný fond. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem výmeny informácií aj žiadosť o zaslanie projektov zo strany subjektov v SR, ktoré by mohli byť financované z MF. Takto si obe ministerstvá urobia predbežný prehľad o potencionálnom záujme a rozsahu využiteľnosti projektov z Modernizačného fondu.
Spolu bolo na MŽP SR zaslaných približne 100 projektov od 20 subjektov, pričom projekty sa týkajú oblasti energetiky, teplárenstva aj priemyslu.
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku dňa 13.5.2020 zorganizovalo webinár na tému Inovačný a Modernizačný fond za účasti zástupcov EK, MŽP SR, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), subjektov z oblasti energetiky a priemyslu, mimovládnych organizácii a iných dotknutých subjektov. Viac informácií TU.