hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Sektory mimo ETS

Spoločné úsilie členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov

Úsilie členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov vyplýva z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorý bol v mene spoločenstva schválený rozhodnutím Rady 94/69/ES. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá zabráni nebezpečnému antropogénnemu vplyvu na klimatický systém.

Legislatívny rámec spoločného úsilia členských štátov znižovania emisií skleníkových plynov je rozdelený na obdobie rokov 2013 až 2020 a obdobie rokov 2021 až 2030. Legislatívnym základom pre prvé obdobie je rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (tzv. Effort Sharing Decision – ESD). Základom pre druhé obdobie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (tzv. Effort Sharing Regulation – ESR).

Táto legislatíva formuje tú časť politík a opatrení pre zmenu klímy a energetiku, ktoré majú pomôcť Európe napredovať v nízkouhlíkovej politike a energetickej bezpečnosti. Národné ciele majú zabezpečiť na európskej úrovni redukciu emisií skleníkových plynov o 10% do roku 2020 a o 30% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Tieto ciele sa týkajú emisií z väčšiny sektorov, ktoré nie sú zahrnuté do systému EÚ obchodovania s emisiami (EU ETS), patria tu sektory: doprava, budovy, priemysel mimo ETS, poľnohospodárstvo a odpady.

Úsilie členských štátov v oblasti znižovania emisií sa zakladá na zásade solidarity medzi členskými štátmi a na potrebe trvalo udržateľného hospodárskeho rastu v celom Spoločenstve pri zohľadnení relatívneho HDP na obyvateľa v jednotlivých členských štátoch. Členské štáty, ktoré majú v súčasnosti relatívne nízky HDP na obyvateľa, a teda vysoké očakávania rastu HDP, majú povolené zvýšiť svoje emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2005, ale mali by obmedziť zvyšovanie týchto emisií skleníkových plynov, aby tak prispeli k nezávislému záväzku Spoločenstvu v oblasti znižovania emisií. Členské štáty, ktoré majú v súčasnosti relatívne vysoký HDP na obyvateľa, by mali svoje emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2005 znížiť. Národný cieľ pre SR je podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES kladný emisný limit +13% do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005 a podľa nariadenia č. 2018/842 je potrebné do roku 2030 celkové emisie mimo ETS znížiť o 12%.

 

Ročne pridelené emisné kvóty

Ročne pridelené emisné kvóty v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého na obdobie rokov 2013 až 2020 sa určujú na základe preskúmaných a overených údajov a sú držané na účtoch v národnom registri emisných kvót http://emisie.icz.sk/. Transparentnosť prenosu spomenutých kvót medzi členskými štátmi je zabezpečená prostredníctvom oznámenia Komisii a registráciou každého prenosu v registroch oboch zainteresovaných členských štátov.

Ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2013 až 2020 vypočítané pomocou hodnôt potenciálu globálneho otepľovania uvedených v hodnotiacich správach IPCC:

 

Monitorovanie a nahlasovanie emisií

Informácie o emisiách sú monitorované a nahlásené Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES. Sú potrebné na to, aby bolo možné vykonávať posúdenie skutočného pokroku v plnení záväzkov Únie a členských štátov týkajúcich sa obmedzenia alebo zníženia všetkých emisií skleníkových plynov.

Pravidlá, podľa ktorých sa vykonáva nariadenie 525/2013 sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 749/2014 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preverovaní informácií nahlásených členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013, týkajú sa nahlasovania inventúr emisií skleníkových plynov, približných inventúr, informácií o politikách a opatreniach, o projekciách a o používaní príjmov z aukcií.