Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obchodovanie s emisnými kvótami

Schéma obchodovania s emisnými kvótami


Schéma obchodovania s emisnými kvótami - European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) je základným kameňom stratégie Európskej únie (EÚ) v oblasti zmeny klímy. Uplatňuje sa nielen v 28 členských štátoch EÚ, ale aj v ďalších troch členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorými sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

V súčasnosti sa vzťahuje na viac ako 11 000 zariadení v energetických a priemyselných sektoroch, ktoré sú v EÚ spoločne zodpovedné za približne 40 % celkových emisií skleníkových plynov. Prevádzkovatelia môžu dostať časť kvót bezodplatne, zvyšok si musia kúpiť v aukcii alebo na trhu. Každá kvóta predstavuje právo vypustiť jednu tonu ekviva­lentu oxidu uhličitého (CO2). Základom EU ETS je smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Prvé obchodovateľné obdobie trvalo tri roky (2005 - 2007) a bolo fázou „učenia sa za pochodu“ určenou na prípravu druhého obdobia obchodovania.

V druhom obchodovateľnom období, ktoré začalo v roku 2008 a trvalo do konca roku 2012, Európska komisia obmedzila národné emisie v sektoroch EU ETS v priemere o 6,5 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005, aby sa dalo zabezpečiť, že EÚ ako celok a jednotlivé členské štáty dodržia svoje záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu.

Najzásadnejšou zmenou v treťom obchodovateľnom období, ktoré prebieha od roku 2013 do roku 2020 je posilnenie aukčného systému v obchodovaní s emisnými kvótami. Od roku 2013 musia výrobcovia elektrickej energie všetky emisné kvóty nakupovať. Sektory ohrozené únikom uhlíka dostávajú bezodplatnú alokáciu na úrovni 100 % referenčnej hodnoty (tzv. benchmarku) počas celého tretieho obchodovateľného obdobia. Ostatným sektorom sa bezodplatná alokácia každý rok znižuje o úmernú sumu, ktorej výsledkom bude 30 % bezodplatná alokácia v roku 2020. Cieľom EÚ je dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov o 20 % oproti roku 1990, čo je v EU ETS premietnuté ako 1,74 % ročné zníženie emisného stopu až do roku 2020.

Emisné kvóty sú držané na účtoch v registri kvót, ktorého vnútroštátnym správcom je ICZ Slovakia a.s.