hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

ou-bb-oszp1-2024-026577-si

17.05.2024 žiadosť o udelenie potrebných výnimiek a súhlasom na organizovanie športového podujatia Triathlon Attack v okoli hotela Srdiečko.

OU-BB-OSZP3-2024/026448

17.05.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v zmysle §13 ods. 2 písm. d) a súhlas na výsadbu drevín v zmysle §13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. na parcelách č. KN-C 1135, 1136 v k.ú. Kostiviarska pre žiadateľa Juraja Holíka.

Potvedenie záujmi byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

11408/2024-6.3

17.05.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2024/038568/Skv

17.05.2024 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona 543/2002 Z. z, o ochrane prírody a krajiny

OU-ZA-OSZP1-2024/038117/Drn

15.05.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona na organizovanie športového podujatia.

ou-bb-oszp1-2024-025733-si

13.05.2024 žiadosť o výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu odstránenia a okliesnenia drevín a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22 kV: č. VN 321 k54 v k.ú. Čabradský vrbovok v PR Čabraď.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

07.05.2024 Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle § 56a ods. 2 oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami sa budekonať dňa 15.11.2024. Termín prihlasovania na skúšku je do 15.07.2024.

Biotika a. s., Slovenská Ľupča

27.03.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]