domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

11838/2020-6.3

19.10.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

Nové Čermany

19.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany

19.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/044584/Ora

19.10.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/044581/Ora

19.10.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona.

OU-ZA-OSZP1-2020/044576/Ora

19.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona.

OU-BR-OSZP-2020/009365 MED

16.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brezno

OU-BB-OSZP1-2020/028984-PF

16.10.2020 Predlženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2020/028797-Ko

16.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2020/028685-Ku

16.10.2020 Predlženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2020/028686-Ku

16.10.2020 Predlženie platnosti rozhodnutia

OU-LC-OSZP-2020/011538

15.10.2020 Oznámenie o výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. - pre železnice SR

OU-ZC-OSZP-2020/001236

15.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Modernizácia rybného hospodárstva - PETYOWKA s.r.o.

15.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

NOVOSTAVBA 4 BYTOVÝCH DOMOV MYJAVA - VŔŠOK, VRÁTANE POTREBNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

15.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/044183/Bra

15.10.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. 5 Z. č. 543/2002 Z.z. vo veci: "Dopravné napojenie, most, spevnená plocha" v k. ú. Terchová

Žiadateľ: Jozef Bobáň, Belá 961, 013 05 Belá

OU-ZA-OSZP1-2020/042124/Bra

15.10.2020 Žiadosť o súhlas na vnadenie zveri v poľovnom revíri Stoh

Žiadateľ: Poľovnícky spolok JASEŇ, Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín

OU-BB-OSZP3-2020/028728-ZI

14.10.2020 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa Pasienkovú spoločnosť Donovaly podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírode a krajiny. Jedná sa o výrub 3 ks smrek z dôvodu umiestnenia kontajnerového stanoviska na triedený odpad,na parcele KN-C 1576/1, 3206/2 v k.ú. Donovaly.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Bardejov – Dlhá Lúka, úprava potoka Kamenec

14.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Jastrabie nad Topľou – PPO intravilánu obce

14.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2020/043808/Ora

14.10.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-BB-OSZP1-2020/028514-Ko

13.10.2020 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2020/28530-KT

13.10.2020 Začatie správneho konania podľa § 47 ods. (3) zák. 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 2 ks ihličnatých drevín rastúcich na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 958/4, k. ú. Tajov. Žiadateľky: Miroslava Ďaďanová a Andrea Cepláková. Dôvod: stromy pri vetre ohrozujú nehnuteľnosť a životy obyvateľov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania podľa § 82 zák. 543/2002 Z. z. je potrebné doručiť v lehote do 5 dní od zverejnenia tejto informácie na odbor starostlivosti o životné prostredie 3 Okresného úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica alebo na mailovú adresu ouzp.bb@minv.sk

Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000762-002

13.10.2020 Informácia č. OU-PT-OSŽP-2020/000762-002

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.

OU-BR-OSZP-2020/009463BAL

13.10.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BB-OSZP3-2020/028587-MB

13.10.2020 výrub drevín v k.ú. Králiky

OU-ZA-OSZP1-2020/043779/Bra

13.10.2020 Žiadosť o súhlas pre realizáciu dočasnej približovacej linky pre približovanie dreva traktormi podľa § 13 ods. (2) písm. c) Zákona č. 543/2002 Z. z., v k. ú . Fačkov, KN – C č. 1411/1.

Žiadateľ: Lesy SR, štátny podnik, OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina

Ústav zoológie SAV - zrušenie priestoru

13.10.2020 Ústav zoológie SAV podal dňa 13. 10. 2020 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.

VÝZVA na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje

08.10.2020 podľa § 6 ods. 2 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vodozádržné opatrenia na potoku Jordán

08.10.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]