hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku OP KŽP

30.11.2023 Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný program Kvalita životného prostredia, pričom všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov súvisiacich s vykonávaním činnosti sprostredkovateľského orgánu opätovne prechádzajú na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

OU-BB-OSZP3-2023/051499

30.11.2023 Konanie vo veci obmedzenia vykonania náhodnej ťažby, alebo určení podmienok jej vykonania v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. na JPRL 4400c1 na lesnom celku Slovenská Ľupča, ktorého obhospodarovateľom sú Lesy SR š.p., OZ Poľana.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

14650/2023-6.3

30.11.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2023/050867

29.11.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

14525/2023-6.3

27.11.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

14508/2023-6.3

27.11.2023

14500/2023-6.3

27.11.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

14501/2023-6.3

27.11.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

ou-bb-oszp1-2023-050724-si

27.11.2023 žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KNC 10588/4 v k.ú. Čierny Balog.

ou-bb-oszp1-2023-050711-si

27.11.2023 žiadosť o výrub 2 ks chránených stromov, a to:

- chránený strom č 12 (č. parcely KNE- 2483- vlastník Mesto Banská Bystrica, LV 6012), a
- chránený strom č. 24 (č. parcely KNC – 5385/2 – vlastník Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica),

z dôvodu zlého zdravotného stavu a kvôli zachovaniu bezpečnosti verejnosti a obyvateľov rodinných domov.

ou-bb-oszp1-2023-050707-si

27.11.2023 žiadosť o udelenie výnimky na pohyb mimo turistického a náučného chodníka v CHA Gavurky z dôvodu realizácie diplomovej práce.

Univerzitná nemocnica Bratislava

22.11.2023 Žiadosť o zmenu rozhodnutia o súhlase so zavedením do životného prostredia v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

Evonik Fermas, s. r. o.

21.11.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta

18.10.2023 Univerzita Komenského, Bratislava podala dňa 13. októbra 2023 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]