Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BR-OSZP-2020/005931BAL

09.07.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/006093BAL

09.07.2020 Konanie podľa § 47 ods. 3

OU-BR-OSZP-2020/006007 MED

09.07.2020 Vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Hronec

9206/2020-6.3

09.07.2020 Žiadosť o výnimku z druhovej ochrany

OU-SC-OSZP-2020/12897//VIM

09.07.2020 vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh Thuja occidentalis, rastúcich na pozemku v k .ú. Rovinka

Inovačný fond

09.07.2020 14. júla 2020 od 14.00 do 16.00 SEČ sa bude konať webinár o postupe predkladania žiadostí v rámci prvej výzvy Inovačného fondu. Detaily ohľadom pripojenia a možnosti klásť otázky sú k dispozícii na stránke Európskej komisie

SKUEV3371

09.07.2020 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu

OU-KE-OSZP3-2020/034154

08.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

OU-BB-OSZP1-2020/020784-MT

08.07.2020 Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu športového podujatia, XIX. Ročník cyklomaratónu Merida – Zelená stopa SNP, ktoré sa uskutoční dňa 01.09.2020 v Národnom parku Nízke Tatry.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2020/020912-FL

08.07.2020 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-RS-OSZP-2020/011997

07.07.2020 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie a košarovanie v k.ú. Tisovec , podľa §13 a §14 zákona č.543/2002 Z.z pre Rastislava Roška.

OU-ZC-OSZP-2020/000830

07.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zničenie alebo poškodenie biotopu európskeho významu.

9073/2020-6.3

07.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

9105/2020-6.3

07.07.2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

Plán využívania ložiska "Pri Váhu"

07.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Inžinierske siete DNV

07.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zabzpečenie pitnej vody pre obec Vyhne

07.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-BA-OSZP1-2020/093393-LAJ

06.07.2020 Žiadosť o predĺženie súhlasu pre vrt Jakubov 63.

OU-BA-OSZP3-2020/ 93351/POS

06.07.2020 vydanie súhlasu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny na zriadenie a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice v oddelenej časti areálu Mini ZOO Devín.

Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov, lokalita OŠRÍD v k. ú. Borský svätý Jur

06.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Rozšírenie IBV Nemčice

06.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

2020/008947

06.07.2020 Konanie k náhodnej ťažbe podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.

2020/008923

06.07.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

2020/008931

06.07.2020 Konanie podľa § 13 ods.7 a § 14 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe

OU-TT-OSZP1-2020/028079

06.07.2020 Žiadosť spoločnosti NAFTA a.s. o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2018/017867/Pt zo dňa 28.05.2018, ktorým bol vydaný súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v Chránenom ložiskovom území Borský Jur III., na likvidáciu vrtu BJ 17, ktorý sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, kde platí 2. stupeň územnej ochrany podľa zákona, a zároveň bola povolená výnimka zo zakázanej činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce.

ŽSR, modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR, Čadca – Krásno nad Kysucou, železničná trať, 3.etapa

03.07.2020 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

OU-TT-OSZP1-2020/027969

03.07.2020 Žiadosť spoločnosti dive 2000 production, s.r.o. o povolenie výnimiek zo zákazov činnosti podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z., potrebných na realizáciu výchovno-vzdelávacieho cyklu dokumentárnych filmov „Požičaná planéta“, určený na vzdelávanie na základných a stredných školách a osvetu obyvateľstva SR. Podľa žiadosti sa jedná o chránené územia v druhom a treťom stupni ochrany v územnej pôsobnosti CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie.

OU-ZA-OSZP1-2020/030992/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.

OU-ZA-OSZP1-2020/031001/Kub

03.07.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z. z.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]