hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TT-OSZP3-2020/022560

 

Vec:
Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 21.05. 2020 bolo začaté správne konanie vo veci:

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do 28.05.2020.
http://www.minzp.sk/.