Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TT-OSZP3-2020/018797

24.03.2020

 

Vec: Oznámenie o výrube

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňa 23.03.2020 bolo od Trnavskej teplárenskej, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava, doručené oznámenie o výrube, v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.