Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2020/014166

12.02.2020

Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 10. 02. 2020 bolo začaté správne konanie vo veci:

· Vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody, v okrese Trnava; žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky – Oblastné riaditeľstvo Trnava.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania, podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do: 20. 02. 2020.