hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SN-OSZP-2020/014972

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub stromov rastúcich vo verejnej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

 1. ul. Trieda 1. mája 26 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 5863/2 - zastavaná plocha a nádvorie - 2 ks breza previsnutá (Betula pendula)
 2. ul. Jilemnického 9 - 11 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 5877/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica čierna (Pinus nigra), 1 ks tuja západná - troják, 1 ks tuja západná - dvoják (Thuja occidentalis)
 3. ul. Jilemnického 13 - 15 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 5877/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
 4. ul. Rázusova 4 – Centrálna mestská zóna (CHZ)
  - parc. č. C-KN 2555/56 - ostatná plocha - 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks tuja západná - troják (Thuja occidentalis)
 5. ul. Šoltésovej 13/1 – sídlisko Mier
  - parc. č. C-KN 5011/1 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)

v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, evidované na LV č. 1.
Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zhoršený zdravotný stav stromov, na zaistenie bezpečnosti občanov, zaistenie bezpečnosti pri cestnej premávke, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, nevhodné hygienické a bytové podmienky, presýchanie stromov, tienenie bytov, nevhodná výsadba.

Žiadosť doručená dňa: 20. 10. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves (oszp.sn@minv.sk, zofia.gmucova@minv.sk) alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.