Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP_2020/006291

12.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Ložín
Žiadateľ:
Obec Ložín, OcÚ 31, 072 05

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks stromov druh topoľ, rastúce na parcele č. 2183/1 k. ú. Ložín

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú v zlom zdravotnom stave, suché, poškodené, napadnuté škodcami, nachádzajúce sa v areáli futbalového štadióna v obci.
Žiadosť doručená dňa:
10.2.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.