Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP_2020/006290

12.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vrbovec
Žiadateľ:
Martin Bulík, J. A. Komenského 20, Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 18 000 m2 krovín rastúcich na parc. „E“ KN č. 9428/2, 5644, 552 k. ú. Vrbovec

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie okrajov parciel od náletových drevín, ktoré bránia obrábaniu poľnohospodárskej pôdy.
Žiadosť doručená dňa:
10.2.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.