Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-MI-OSZP-2020/012286

26.06.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Mesto Veľké Kapušany
Žiadateľ:
Mesto Veľké Kapušany, Mestský úrad

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromu, druh tuja, na parc. č. „E“ KN 459 k. ú. Veľké Kapušany

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy podľa platnej projektovej dokumentáciu na stavbu „V. Kapušany – Okružná križovatka“ tvoria prekážku pri realizácii predmetnej stavby
Žiadosť doručená dňa:
24.6.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.