Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2020/010185

19.05.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Strážske
Žiadateľ:
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovín , rastúcich na parc. č. 639 k.ú. Strážske

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie areálu cintorína od náletových drevín.
Žiadosť doručená dňa:
15.5.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.