domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/034154

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 999/8 a č. 2416/1, kat. úz. Severné Mesto, lokalita Na Kalvárií, vo vlastníctve Mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks drevín z toho 1 ks druhu smrek obyčajný (Picea abies) a 2 ks druhu javor (Acer sp.), rastúcich na pozemku parc. č. 999/8 a č. 2416/1, kat. úz. Severné Mesto. Dôvodom výrubu stromov druhu smrek obyčajný a javor s obvodom kmeňa 69 cm meraného vo výške 130 cm od zeme je obava, aby sa nakláňajúci strom (smrek) pri silnom vetre nevyvrátil na strechu domu a nepoškodil ju, ako aj z dôvodu nevhodnosti výsadby obidvoch stromov blízko pozemku. Dôvodom výrubu stromu druhu javor s obvodom kmeňa 160 cm meraného vo výške 130 cm od zeme, je obava bezpečne sa pohybovať kvôli padajúcim konárom pri búrkach, ako aj z dôvodu nevhodnosti výsadby blízko pozemku. Stromy sú nevhodne vysadené v blízkosti oplotenia rodinných domov. Svojimi rozmermi môžu v prípade vyvrátenia počas nevhodných klimatických podmienok ohroziť blízke rodinné domy, či súkromné pozemky a spôsobiť škodu na majetku.
Žiadosť doručená dňa: 03.07.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.