domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/033712

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku parc. č. 4697/129, kat. úz. Terasa, na ulici Brnenská 15-17, vo vlastníctve Mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu borovica lesná (Pinus sylvestris), rastúcej na pozemku parc. č. 4697/129, kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu dreviny je, zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky podzemnej inžinierskej siete NTL plynovodu. Negatívny vplyv predmetnej dreviny na vyššie uvedený plynovod môže spôsobiť jeho poškodenie a tým dôjde k ohrozeniu zdravia a majetku obyvateľov.
Žiadosť doručená dňa: 01.07.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (agata.bokova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.