domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/033592

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 1316, kat. úz. Skladná, na ul. Žižkova 4, vo vlastníctve Mesta Košice.
Žiadateľ: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 7 ks drevín z toho 5 ks druhu lipa malolistá (Tilia cordata) a 2 ks druhu smrek pichľavý (Picea pungens), rastúcich na pozemku parc. č. 1316, kat. úz. Skladná. Dôvodom výrubu drevín je skutočnosť, že sú v zlom biologickom – zdravotnom stave. Jedná sa o chradnúce stromy, koruny sú presušené z viac ako 2/3, kmene lipiek sú duté (sú hniezdom pre osy a iný pre alergické deti nebezpečný hmyz).
Žiadosť doručená dňa: 29.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.