domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/028650

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu z hľadiska ochrany prírody a krajiny na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice (§ 45 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.).
Žiadateľ: Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice.
Žiadosť doručená dňa: 25.05.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (agata.bokova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.