domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/027357

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 4699/168 a 1381/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve Mesta Košice.


Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín z toho 1 ks druhu tuja (Thuja sp. – 5 kmeň) a 1 ks druhu jedľa (Abies sp.), rastúcich na pozemku parc. č. 4699/168 a 1381/1, kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu jedle je, skutočnosť, že rastie v tesnej blízkosti bytového domu a svojím vzrastom spôsobuje tienenie spodných bytov. Tuja rastie v blízkosti inžinierskych sietí. Koreňový systém upcháva kanalizačné potrubie domu.


Žiadosť doručená dňa: 14.05.2020

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.