domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/026821

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1980/7, kat. úz. Furča, obec Košice – Dargovských hrdinov, vo vlastníctve Mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu smrek (Picea omorica), rastúceho na pozemku parc. č. 1980/7, kat. úz. Furča, obec Košice – Dargovských hrdinov, vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu dreviny je že strom rastie v bezprostrednej blízkosti obytného domu (cca 2,5 m), nadmerne tieni byty až do piateho poschodia, zasahuje do fasády a okien bytov, čím hrozí ich poškodenie. Strom sa začína nakláňať do strany, hrozí jeho vyvrátenie na chodník, čím vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života a majetku občanov. V bezprostrednej blízkosti stromu sa nachádzajú inžinierske siete (kanalizácia).
Žiadosť doručená dňa: 11.05.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (agata.bokova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.