domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3 - 2020/025375

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemkoch parc. č. 3814/1, kat. úz. Huštáky a parc. č. 284, kat. úz. Letná, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín z toho 1ks druhu topoľ sp. (Populus sp.) a 1 ks druhu breza previsnutá (Betula pendula), rastúcich na pozemkoch parc. č. 3814/1, kat. úz. Huštáky a parc. č. 284, kat. úz. Letná, vo vlastníctve mesta Košice. Dôvodom výrubu dreviny druhu topoľ je opadaná kôra na kmeni a silné napadnutie podkôrnym hmyzom, čo spôsobuje zníženie jej vitálnych funkcií. Drevina sa nachádza v blízkosti obytných budov a chodníka pre chodcov, kde pádom stromu, alebo jeho častí hrozí bezprostredné ohrozenie života, zdravia človeka a spôsobenie škody na majetku. V prípade dreviny druhu breza sa jedná o nevhodne vysadenú drevinu v tesnej blízkosti bytového domu, kde svojou korunou bráni prístupu denného svetla do bytov a zasahuje do fasády domu, čo vedie k jej poškodzovaniu. Koreňovým systémom zasahuje do kanalizačného vedenia, asfaltového chodníka a konštrukcie schodov pri hlavnom vchode.


Žiadosť doručená dňa: 22.04.2020


V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.