domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/024592

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 55 ks drevín a 58 ks kríkových porastov o celkovej výmere 822 m2, rastúcich na pozemku parc. č. 501/25, 501/26, 501/27, 501/28, 501/29, 501/239, 501/384, 501/386, 501/387, 501/388, 501/389, 501/524, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: ENTO, spol. s.r.o. Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice v zastúpení investora CASSOSPORT, s.r.o., Pri prachárni 11, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 55 ks drevín z toho 2 ks druhu javor mliečny (Acer platanoides), 4 ks druhu breza previsnutá (Betula pendula „Roth“), 2 ks druhu breza previsnutá (Betula pendula „Youngii“), 1 ks druhu hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), 11 ks druhu jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 3 ks druhu jaseň mannový (Fraxinus ornus), 4 ks druhu orech kráľovský (Juglans regia), 1 ks druhu jabloň (Malus Mill.), 1 ks druhu moruša biela (Morus alba), 1 ks druhu slivka (Prunus) 1 ks druhu hruška obyčajná (Pyrus communis), 1 ks druhu agát biely (Robinia pseudoacacia), 9 ks druhu vŕba rakytová (Salix caprea), 10 ks druhu lipa malolistá (Tilia Cordata Mill.), 1 ks druhu smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks druhu smrek omorikový (Picea omorika), 2 ks druhu borovica čierna (Pinus nigra) a 58 ks krovitého porastu druhu borievka netatová (Juniperus sabina „Tamariscifolia“) o celkovej výmere 15 m2, druhu svíb (Swida Opiz) o celkovej výmere 209 m2 , druhu ruža (Rosa L.) a svíb (Swida opiz) o celkovej výmere 297 m2 , druhu slivka (Prunus L.) a ruža (Rosa L.) o celkovej výmere 10 m2 , druhu baza (Sambucus L.) o celkovej výmere 7 m2 , druhu pajazmín (Philadelphus L.), ruža (Rosa L.) a svíb (Swida Opiz) o celkovej výmere 40 m2 , druhu slivka (Prunus L.), ruža (Rosa L.) a svíb (Swida Opiz) o celkovej výmere 35 m2 , druhu vŕba (Salix) o celkovej výmere 10 m2 , druhu baza (Sambucus L.) a svíb (Swida Opiz) o celkovej výmere 70 m2 , druhu ruža (Rosa L.), baza (Sambucus L.) a svíb (Swida Opiz) o celkovej výmere 5 m2 , druhu pajazmín (Philadelphus L.) a orgován (Syringa L.) o celkovej výmere 15 m2 , druhu ruža (Rosa L.) o celkovej výmere 24 m2 , druhu hloh (Crataegus L.) a slivka (Prunus L.) o celkovej výmere 5 m2 , druhu hloh (Crataegus L.) a svíb (Swida Opiz) o celkovej výmere 5 m2 , druhu pajazmín (Philadelphus L.), slivka (Prunus L.) a ruža (Rosa L.) o celkovej výmere 25 m2 a druhu ruža (Rosa L.), ostružina (Rubus L.), vŕba (Salix L.) a svíb (Swida Opíz) o celkovej výmere 50 m2 rastúcich na pozemku parc. č. 501/25, 501/26, 501/27, 501/28, 501/29, 501/239, 501/384, 501/386, 501/387, 501/388, 501/389, 501/524, kat. úz. Južné Mesto. Dôvodom výrubu drevín je plánovaná výstavba „Hala Cassosport – modernizácia a dostavba“.
Žiadosť doručená dňa: 08.04.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.