domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/023306

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 10 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 1224/1 a 1121/93, kat. úz. Košická Nová Ves, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 10 ks drevín druhu topoľ čierny „Italica“ (Populus nigra „Italica“), rastúcich na pozemku parc. č. 1224/1 a 1121/93, kat. úz. Košická Nová Ves. Dôvodom výrubu drevín je ich poškodenie stavebnou činnosťou na priľahlých pozemkoch. Priestor v ochrannom pásme koruny je ujazdený a je znížená jeho priepustnosť. Predpokladá sa, že došlo k poškodeniu koreňovej sústavy dreviny stavebnou činnosťou, terénnymi modeláciami a s tým spojenou nižšou vitalitou a potenciálnou zníženou stabilitou drevín.
Žiadosť doručená dňa: 25.03.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.