domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/022293

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín a krovitého porastu o celkovej výmere 96 m2, rastúcich na pozemku parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín druhu tuja východná (Thuja orientalis) a krovitého porastu druhu skalník (Cotoneaster sp.) o celkovej výmere 5 m2 a druhu borievka (Juniperus sp.) o celkovej výmere 91 m2 , rastúcich na pozemku parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodné umiestnenie v medzihrobovom priestore s obmedzeným priestorom pre rozvoj koreňovej sústavy, a s tým spojenou nižšou vitalitou a potenciálnou zníženou stabilitou drevín. Dreviny prerastajú koreňmi do priestoru pomníkov a spevnených plôch, porušujú hrobové miesta a poškodzujú okolité náhrobky a spevnené plochy.
Žiadosť doručená dňa: 13.03.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.