domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/020178

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov rastúcich na pozemku parc. reg. „C“ č. 1216, kat. úz. Čermeľ, obec Košice – Sever, vo vlastníctve Ing. Michal Burák a Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Žiadateľ: Ing. Michal Burák a Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu smrek ( Picea sp.), rastúceho na pozemku parc. reg. č. . „C“ č. 1216, kat. úz. Čermeľ, obec Košice – Sever, vo vlastníctve Ing. Michal Burák a Mgr. Zuzana Buráková, PhD. Dôvodom výrubu drevin je že sú umiestnené v mieste budúceho vjazdu na pozemok, stromy bránia jeho realizácii a navyše ohrozujú susedný dom, kde priamo sused žiada o jeho výrub.
Žiadosť doručená dňa: 02.03.2020
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (agata.bokova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.