domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/019479

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 6 ks drevín z toho 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), rastúci na pozemku parc. č.2919, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice, 1 ks jabloň (Malus sp.), rastúci na pozemku parc. č.3049, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice a 4 ks borovica lesná (Pinus silvestris), rastúce na pozemkoch parc. č. 1108/502 a 9400/502, kat. úz. Košická Nová Ves, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 6 ks drevín z toho 1 ks smrek obyčajný (Picea abies), rastúci na pozemku parc. č.2919, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice, 1 ks jabloň (Malus sp.), rastúci na pozemku parc. č.3049, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice a 4 ks borovica lesná (Pinus silvestris), rastúce na pozemkoch parc. č. 1108/502 a 9400/502, kat. úz. Košická Nová Ves, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom výrubu dreviny smrek obyčajný je jeho rast v blízkosti obytného domu, čím tieni byty až do piateho poschodia, zasahuje do fasády a okien bytov, čím hrozí ich poškodenie, V bezprostrednej blízkosti stromu sa nachádzajú inžinierske siete. Dôvodom výrubu dreviny jabloň je jej zlý zdravotný stav, strom je naklonený smerom k chodníku, suché konáre a plody padajú na priľahlý chodník, čím vzniká nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a majetku. Dôvodom výrubu drevín druhu borovica je ich bezprostredná blízkosť pri oplotení rodinného domu, pri elektrickom vední a vedení káblovej televízie. Pri veternom počasí sa stromy veľmi ohýbajú, čím vzniká nebezpečenstvo poškodenia oplotenia rodinného domu ako aj poškodenia vedenia elektriny a káblovej televízie. Koreňová sústava borovice vpravo od vstupu do rodinného domu nadvihuje betónové pásy príjazdovej cesty.

Žiadosť doručená dňa: 06.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.