domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/019330

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 7085/111 a 7085/112, kat. úz. Severné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 7 ks drevín z toho 5 ks druhu Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), 1 ks druhu borovica (Pinus sp.) a 1 ks druhu smrek (Picea sp.), rastúcich na pozemku parc. č. 7085/111 a 7085/112, kat. úz. Severné Mesto. Dôvodom výrubu drevín je prehustená prerastená výsadba ihličnatých stromov v uvedenej lokalite a nadmerné tienenie bytov. Taktiež je tam obava z možného vyvrátenia.
Žiadosť doručená dňa: 24.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.