domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/017920

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 3/3 a 3/1, kat. úz. Letná, vo vlastníctve mesta Košice.


Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 4 ks drevín druhu hrab obyčajný (Carpinus betulus Fastigiata), rastúcich na pozemku parc. č. 3/3 a 3/1, kat. úz. Letná. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že stromy sa nachádzajú v blízkosti obvodového plášťa budovy a sú v kolízií s prebiehajúcou rekonštrukciou budovy, podľa stanoviska Dopravného podniku mesta Košice a.s. nie je dodržaná minimálna vzdialenosť konárov stromov 1 m od trakčného vedenia aj prevesov ukotvených na budove a to aj pri vetre, námraze alebo snehu.


Žiadosť doručená dňa: 14.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.