domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSŽP3-2020/016864

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku parc. č.2482, kat. úz. Letná, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu slivka (Prunus domestica), rastúcej na pozemku parc. č. 2482, kat. úz. Letná, vo vlastníctve mesta Košice.

Dôvodom výrubu dreviny je jej zlý zdravotný stav, na jej kmeni sa nachádzajú zahnívajúce dutiny, ktoré značne zhoršujú bezpečnosť daného stromu

Žiadosť doručená dňa: 06.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.