Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2020/0022594

19.03.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 213 ks stromov a 4859 m2 krovitých porastov.

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 213 ks stromov a 4859 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch parc. č. 8367/1, 8003/1 v kat. úz. Severné Mesto a pozemkoch parc. č. 2401/2, 2401/4, 2406/74, 2406/81, 2406/82, 2407/1, 2408/2, 2633/401, 2633/402, 2647/1 v kat. úz. Stredné Mesto, z dôvodu realizácie stavby „Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. rkm 140,575-142,517“.

Žiadosť doručená dňa: 17.03.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.