Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2020/032351

23.06.2020

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Predmet žiadosti:
Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona za účelom organizovania pretekov „Spišských 333 EXTREME“.
Žiadosť doručená dňa: 19.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.