domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/020068

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Súhlas na výrub 1 ks chráneného stromu druhu Vŕba biela/Salix alba rastúceho v intraviláne obce Čečejovce na parcele KN-C č. 43/1 v k.ú. Čečejovce, okres Košice-okolie, z dôvodu vážneho poškodia stromu po búrke a napadnutia škodcom

Žiadateľ: Obec Čečejovce, Obecný úrad, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 26.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.