domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZ1-2020/021624

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Súhlasu na výsadbu a pestovanie Populus x euroamericana v k.ú. Pavlovce nad Uhom a Žbince

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 10.03.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.