domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KS-OSZP 2021/002674


V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny (orech kráľovský) v k. ú. Nová Polhora. Drevina je prestarlá, so suchými konármi a ohrozuje zdravie obyvateľov obecných nájomných bytoch a taktiež sa nachádza na mieste plánovanej čističky odpadových vôd k Bytovému domu Alfa, Beta.

Žiadosť doručená dňa: 20.1.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do pracovných 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.