domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2020/015489

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nová Polhora, 044 44 Nová Polhora 95

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks javorov poľných, 1 ks jaseňa štíhleho, 3 ks jelší lepkavých, 17 ks topoľov čiernych a 23 ks vŕb krehkých rastúcich na pozemku registra „C“ parcely č. 391 a 408 v k. ú. Nová Polhora. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín a ohrozovanie osôb a tiež z pohľadu protipovodňových opatrení obmedzujúcich prietočnosť potoka Balka.

Žiadosť doručená dňa: 16. 11. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.