domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2020/012557

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Pavol Hudák, Klátovská 62A, 044 12 Nižný Klátov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 17 ks jelší lepkavých rastúcich na parcelách KN-E č. 1909 a 1910 (KN-C č. 1909/7 a 1910/12 – trvalý trávny porast) v k. ú. Nižný Klátov. Dreviny rastú v trsoch, časť je v zlom zdravotnom stave, časť je silne naklonená a ohrozuje oplotenie a cestu.

Žiadosť doručená dňa: 11. 09. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie autorizované) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.