Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2020/003584

11.02.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks agáta a 3 ks borovíc rastúcich na pozemkoch registra „C“ parcely č. 1841/2 a 1781 v 
k. ú. Čaňa. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav agáta, borovice zasahujú do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 10. 02. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.