hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP2024/000726

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

UL. HLAVNÁ 1, 056 01  GELNICA

 

 

Váš list číslo/zo dňa               Naše číslo                                                       Vybavuje/linka                                    Gelnica
06.06.2024                           OU-GL-OSZP- 2024/000726                           Mgr.Kubovčíková /0961745713           06.06.2024

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok
Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice,
Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok podľa §-u 14 ods. 2 zákona NR SR číslo 543/2002

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré sa plánuje vykonávať v období rokov 2024-2029 v

staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, v okrese Gelnica herbicídnym prípravkom Roundup Bioaktiv.

Žiadosť bola doručená dňa: 06.06.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou

() záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru