hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP-2024/663

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                             Naše číslo                                                   Vybavuje/linka                                       Gelnica
                     9.5.2024                         OU-GL-OSZP- 2024/000663                        RNDr. Demková /0961745711            9.5.2024

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 1, 053 33 Nálepkovo

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov v k. ú. Nálepkovo, spolu 7 ks drevín v druhovej skladbe : 3 ks borovica čierna (Pinus nigra Arn.), 3 ks

drevín druh smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks druh breza previsnutá (Betulus pendulus).
Dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci a rastú na pozemku parc. č. C-KN 1944/2 (zastavaná plocha) v k. ú. Nálepkovo

vo vlastníctve Obce Nálepkovo.

Podľa údajov v žiadosti dreviny sa nachádzajú v areáli základnej školy, kde je plánovaná výstavba parkoviska.
Žiadosť bola doručená dňa: 9.5.2024

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou

formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                              Ing. Milan Turzák
                                                                                                                               vedúci odboru