hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-GL-OSZP- 2024/000427

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš listčíslo/zo dňa                                                  Naše číslo                                                        Vybavuje/linka            Gelnica
1.2.2024                                        OÚ-GL-OSZP- 2024/000427                          Mgr.Kubovčíková /0961745713            5.2.2024

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s §-om 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica


Predmet žiadosti:
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica nasledovne :

spolu 5 ks drevín, z toho 3 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1560 (záhrada), 2 ks vŕba rakytová (Salix capnea)

rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 424/1 (ostatná plocha) v k. ú Gelnica.

Dôvodom žiadosti o výrub je podľa žiadateľa ochrana majetku a zdravia osôb.

Žiadosť bola doručená dňa: 1.2.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou

() záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                        vedúci odboru