hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-GL-OSZP- 2024/000347

 

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                 Naše číslo                                                          Vybavuje/linka                                                      Gelnica
16.1.2024                                                                OÚ-GL-OSZP- 2024/000347                              Mgr.Kubovčíková /0961745713                           18.1.2024

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s §-om 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

Predmet žiadosti:
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Gelnica nasledovne :

spolu 18 ks drevín, z toho 4 ks lipa malolistá (Tilia cordata), 2 ks smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), 6 ks tuja západná (Thuja occidentalis),

1 ks vŕba rakytová (Salix caprea), 2 ks jabloň domáca (Malus domestica), 2 ks smrekovec opadavý (Larix decidua), na dotknutých parcelách č. C-KN 2254/1, C-KN 2256, C-KN 437/51,

C-KN 424/50, C-KN 452/9, C-KN 2464, C-KN 2479/20, C-KN 91, C-KN 93/1, C-KN 1003, C-KN 2147, C-KN 2096/2, C-KN 2269/1 v k. ú. Gelnica.

Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená v žiadosti žiadateľa.

 

 

Žiadosť bola doručená dňa: 16.1.2024

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou

() záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                                                                                                                    vedúci odboru