hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP-2024/00032

  O K R E S N Ý     Ú R A D     G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                             Naše číslo                                                           Vybavuje/linka                                   Gelnica
18.11.2023                                                          OU-GL-OSZP-2024/000032                                RNDr. Demková /0961745711          7.2.2024

 

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín


Žiadateľ: Obec Prakovce, Prakovce 333, 05562 Prakovce

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 16 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa ust. §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Prakovce nasledovne :

 

1 ks dreviny druhu jedľa biela (Abies alba), 6 ks drevín druhu breza previsnutá (Betula pendula), 6 ks drevín druhu borovica lesná (Pinus sylvestris),

1 ks dreviny druh smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks dreviny druh tuja západná (Thuja occidentalis), rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 982/1

(ostatná plocha), C-KN 981(zastavaná plocha), C-KN 58/1 (ostatná plocha), C-KN 1006/2 (zastavaná plocha), C-KN 1062/3 (zastavaná plocha) a C-KN 6

(ostatná plocha) v k. ú. Prakovce, v zastavanom území obce Prakovce.

 

Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená zlým zdravotným stavom drevín, ich vysychaním, značnou výškou a vyosením kmeňa niektorých z drevín,

blízkosťou hrobových miest, či v niektorých prípadoch parkovacích plôch.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 18.11.2023

 

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ()

záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                        vedúci odboru