hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-GL-OSZP-2023/000707

 OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa 1.2.2023
Naše číslo OU-GL-OSZP- 2023/000407
Vybavuje/linka RNDr. Demková /0961745711
Gelnica 15.2.2023

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT a. s. Divízia Prešov
Jarkova 28
080 01 Prešov 1

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Jaklovce a Margecany.

Súhlas na výrub drevín a súvislých krovitých porastov sa žiada pre :

29 ks drevín v druhovej skladbe javor poľný, hrab obyčajný, borovica lesná, vŕba rakytová, vŕba krehká z pozemku parc. č. C-KN 3703/3 v k. ú. Margecany
22 ks drevín v druhovej skladbe vŕba krehká z pozemku parc. č. C-KN 3703/3
22 ks drevín druhu vŕba krehká z pozemku parc. č. C-KN 2304/7 v k. ú. Margecany
3 ks drevín druhu (1 ks vŕba rakytová a 2 ks lipa malolistá) z pozemku parc. č. C-KN 62 v k. ú. Jaklovce
súvislý krovitý porast vŕba trojtyčinková z pozemku parc. č. C-KN 2304/7 v k. ú. Margecany

Žiadosť je odôvodnená nutnosťou zriadenia stavby pod názvom : „Rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce.“

Žiadosť bola doručená dňa: 1.2.2023

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru