hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2023/000043

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 05601 Gelnica 

 

 

Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo           Vybavuje/linka                          Gelnica
2.11.2022        OU-GL-OSZP- 2022/001096   RNDr. Demková /0961745711 18.1.2023
                                                2023/000043

Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok
Žiadateľ: Lesy SR š. p. , OZ Východ, Jovická 2, Rožňava


Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok na území s 3. stupňom územnej ochrany v zmysle §-u 14 ods. 2 zákona NR SR číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území katastra obce Švedlár. Žiadateĺ predpokladá pre ochranu mladých porastov náterom proti zveri použitie repelentu Cervakol extra a pri ošetrení stromov po mechanickom poškodení repelentom Sanatex.

Žiadosť bola doručená dňa: 2.11.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                   Ing. Milan Turzák
                                                                    vedúci odboru