hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/000835

 

 

Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo      Vybavuje/linka       Gelnica

24.6.2022 OU-GL-OSZP-2022/000835 RNDr. Demková   2.8.2022

VEC

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Viera Slovinská a Štefan Slovinský, Prakovce 297

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Nálepkovo nasledovne :

26 ks borovica lesná (Pynus sylvestris) 9 ks breza previsnutá (Betula pendula) a 4 ks smrek obyčajný (Picea abies), rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 6265 v k. ú. Nálepkovo, v nezastavanom území obce. Nutnosť výrubu drevín bola zdôvodnená zabezpečením bezpečnosti elektrického vedenia a zosúladením skutkového stavu so stavom právnym evidovaným na LV.

Žiadosť bola doručená dňa: 24.6.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                        vedúci odboru